Parashat Vayigash

Torah: Genesis 44:18-47:27 Haftarah: Ezekiel 37:15 - 37:28 https://www.hebcal.com/sedrot/vayigash-20211211?utm_source=js&utm_medium=icalendar

Parashat Vayechi

Torah: Genesis 47:28-50:26 Haftarah: I Kings 2:1 - 2:12 https://www.hebcal.com/sedrot/vayechi-20211218?utm_source=js&utm_medium=icalendar

Parashat Shemot

Torah: Exodus 1:1-6:1 Haftarah: Isaiah 27:6 - 28:13; 29:22 - 29:23 Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1 - 2:3 https://www.hebcal.com/sedrot/shemot-20211225?utm_source=js&utm_medium=icalendar