Shabbat Service

Congregation Kolami, 1887 Timber Creek Rd, Flower Mound, TX 75028, USA

Parashat Mishpatim

Torah: Exodus 21:1-24:18, 30:11-16 Haftarah: II Kings 12:1-17 | Shabbat Shekalim https://hebcal.com/s/mishpatim-20230218?uc=ical-flower-mound

🕍 Shabbat Shekalim

Shabbat before Rosh Chodesh Adar Haftarah: II Kings 12:1-17 https://hebcal.com/h/shabbat-shekalim-2023?uc=ical-flower-mound